מכרז להקמה, אספקה, הפעלה, תחזוקה וניהול של רשת נתונים רחבה