מכרז למתן שירותי אנליטיקת מצלמות לשם בדיקות סקר מצולמות