מסמך הבהרה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 2021/6 מכרז לביצוע פרויקט אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ניטור