מכרז למתן שירותי אבחון להערכת יכולות עבודה של אנשים עם מוגבלות לצורך קביעת שכר מינימום מותאם ושירותי אבחון תעסוקתי נוספים