מכרז פומבי לאספקת שירותי תחזוקת אבטחת מידע וחידושי רישוי