מכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת "עד מפתח" בהסכם פאושלי לתכנון, הקמה, הפעלה, אחריות ותחזוקה של קיר ירוק בפקולטה למדעי החברה בניין נפתלי באוניברסיטת תל אביב