מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה מוסדות חינוך דימונה