מכרז 7/21 לשירותי יעוץ מקצועי בתחום אסדרה ובקרה סביבתיים של מפעלי תעשייה, עסקים ופעילויות שתחת אסדרה סביבתית