מכרז פומבי לאספקת דלקים, שירותי תדלוק בדלקנים אוטומטיים לרכבים עבור מניב ראשון בע"מ