מכרז פומבי למתן שירותי בקרה בענף התחבורה הציבורית באוטובוסים ובמוניות השירות