מכרז למתן שירותים לטיפול בפסולת המופרדת במקור-פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר ו/א פסולת אריזות