מכרז פומבי מס' 15/2021 - מתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו