מכרז פומבי 10/2021 לקבלת זיכיון להפעלה מסחרית של שטח בבית ההנדסה במע"ר