מכרז פומבי 12/2021 - שירותי אירוח ולינת עולים חדשים