מכרז פומבי מס' 11-21 למתן שירותי בקרה, ייעוץ ופיקוח בתחום הגינון