מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ מס בהתמחות פרישה עבור רשות שדות התעופה