מכרז פומבי לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לעבודות בשכונה הצפון מזרחית ב' בדימונה