10.2.21 : מכרז 62/2021 - שיפוץ מבנה מתנס מבואות החרמון . תוקף 3.3.21