מכרז פומבי מס' 5/2019 לאספקת שירותי יעוץ רפואי לרשות לזכויות ניצולי השואה מכרז פומבי מס' 5/2019 לאספק