מכרז מס' 36/21 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנה להפעלת תינוקייה /גני ילדים/צהרון