מכרז למתן טיפול משפטי במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי ומול מבטחי תביעות צד ג' בתאונות בהן מעורבים עובדי החברה