מכרז פומבי מס' 565/21 קבלת שרותי הדברת מזיקים ברמה"ש