הסכם משתמש


מבוא

 1. אתר האינטרנט bidim.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר המספק מידע אודות מכרזים וכן שרותי מידע.
 2. באתר ניתן למצוא, בין היתר, מידע על מכרזים (להלן: "שירותי האתר").
 3. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בידים מבית סיגנלז (קרדיט סיגנלז בע"מ ח.פ. 513927319) בעלי האתר או חליפיהם (להלן יכונו גם מפעילי האתר), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה, לשימוש בשירותי האתר וכו'.
 4. גולש בעל חשבון אישי המזמין שרות באמצעות האתר יכונה גם "לקוח".
 5. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה.
 6. באם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מיידית מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 7. המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 8. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

תנאי השימוש

 1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר אך ורק בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
  • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
  • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
  • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
  • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
  • למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
  • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

חשבון משתמש ואזור אישי

 1. גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
 2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
 3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
  • אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
  • החשבון הוא אישי: אין ליצור חשבון עבור אדם אחר ואין להתיר שימוש לאחר, זולת עובדי בעל החשבון.
  • אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
  לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
 4. בעלי האתר שומרים על זכותם להשעות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
 5. מפעילי אתר בידים יכולים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי להחליט על מחיקת חשבון משתמש וחסימת האפשרות לקבל שירות.
 6. לקוח אשר לו חוב כספי, יחסם במערכת, לרבות האפשרות לעיין בנתונים ומסמכים הנוגעים להזמנתו אשר תמורתה לא שולמה באופן מלא.
 7. מפעילי אתר בידים שומרים לעצמם הזכות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי להחליט מכל טעם ענייני שהוא שלא לספק שרות ללקוח.

שירותים

 1. מכרזים
  אספקת מידע על מכרזים
 2. מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם על מנת לאתר את מירב המכרזים המפורסמים על ידי המפרסמים המופיעים באתר תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתוחכמים במיוחד.
 3. עם זאת, מפעילי האתר והחברה אינם מתחייבים כי יוצגו בו כל המכרזים המפורסמים בעת הנוכחית.
 4. בנוסף, בעוד שמפעילי האתר משקיעים מאמצים רבים בטיוב המידע ושמירה על נכונותו ייתכן שיהיו במידע אי דיוקים ועל המשתמש להיכנס לאתר המפרסם אשר יוצג על אתר בידים על מנת לוודא מהם תנאי המכרז המדוייקים.
 5. האחריות על השימוש באתר ובמידע המוצג בו תהיה על המשתמש בלבד והאתר, מפעיליו והחברה לא יהיה אחראים על כל אי זכיה במכרז עקב שימוש של המשתמש באתר.
 6. למען הסר ספק, האתר מספק מידע בלבד ואינו מספק לייעוץ כיצד לזכות במכרז כזה או אחר.

יום עסקים

 1. ערבי חג, חגים וימי מנוחה של כל הדתות לא יחשבו כימי עבודה. יום עסקים יתחיל מהשעה 00:01 ויסתיים בשעה 13:00 לאותו יום.
 2. בימי חול המועד סוכות ופסח וימי חג הרמאדן יחשב כל יום כחצי יום עבודה.

תשלום עבור השימוש באתר

 1. חיוב בגין השירותים אותם מזמין הלקוח בטופס ההזמנה יעשה באמצעות חיוב כרטיס אשראי.
 2. החיוב יהיה חיוב עיתי אשר יאפשר למשתמש גישה לנתוני האתר לתקופה מסוימת שתוגדר בעת החיוב.
 3. בפני המשתמש תעמוד האפשרות לקבוע חיוב מתגלגל אשר יתבצע שוב באופן אוטומטי עם סיום התקופה שהוגדרה או חיוב חד פעמי.
 4. בהקשר זה ראוי לציין כי אם יבקש המשתמש לבטל את המנוי באמצע התקופה התשלום לא יוחזר עבור תקופת המנוי שכבר החלה.
 5. במידה ויבחר המשתמש בחיוב חד פעמי עם סיום התקופה תחסם גישתו למידע האתר.
 6. המחירים כפופים לשינויים.
 7. המחיר הנקוב בסיום הליך ההזמנה הוא המחיר המחייב.

הנחות

אבטחת מידע

 1. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 2. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
  • אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
  • על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
 3. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
 4. משלוח הודעות
  הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
 2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 4. שירותי האתר יינתנו על פי טופס הזמנת השירות שימלא הלקוח, לפיכך, במידה והלקוח לא מילא את טופס ההזמנה כראוי ו/או שגה בסוג ההזמנה אותה הזמין, יהיה הלקוח האחראי הבלעדי להודיע לבעלי האתר על כך לאלתר לשם תיקון הטעות.
 5. העדר אחריות למידע
  המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 6. הגבלת אחריות לנזקים
  אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח עקב שימוש בשירותים אשר הוזמנו באתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
 7. האחריות על כל פעולה הנעשית על ידי הלקוח בעקבות המידע המופיע באתר תהא אך ורק על הלקוח ובשום מקרה לא תחול על האתר, מפעיליו והחברה אחריות בגין פעולה אשר בוצעה על ידי הלקוח.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
 3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים

 1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.
 2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

העלאת תוכן גולשים

 1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
 2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
 3. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎4 להסכם זה.
 4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
 5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

הודעה על תוכן מפר

 1. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה.

זכות יוצרים והרשאות שימוש

 1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

סימני מסחר

 1. סימני המסחר "בידים", "כל המכרזים בידיים שלך", "סיגנלז" ו-"קרדיט סיגנלז" הנם סימני מסחר של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.
 2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

שינוי תנאים

 1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
  • לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
  • אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
 2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 3. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.
 4. הצעות והערות
  בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.
 5. שיפוי
  הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 6. ברירת דין וסמכות שיפוט
  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבית משפט השלום בראשון לציון.