תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993


תקנות אלה הן התקנות שמסדירות את אופן הפעולה בהתאם לחוק חובת המכרזים להלן נפרט מעט על התקנות המהותיות. ראוי לציין כי כל הכתוב פה אינו מהווה ייעוץ משפטי ועל המעוניין בכך להיוועץ בעורך דין.

סעיף 1 - פרסום מכרז

ישנה עדיפות למכרז פומבי כאשר במידה והמפרסם מחליט החלטה ללא מכרז עליו לנמקה תוך חמישה ימים מקבלת ההחלטה באתר האינטרנט שלו אלא אם קיבל פטור מכך.

סעיף 3 - פטורים

סעיף זה מגדיר מתי המפרסמים יכולים לקבל פטור מפרסום מכרז וביניהם התקשרויות שאינן עולות על 50,000 ש"ח או שיש צורך מידי להתחיל בעבודה או שמדובר בהתקשרות שאינה למטרת רווח וכו'.

סעיף 4 - מכרז סגור

סעיף זה מגדיר מתי לא יהיה צורך במכרז פומבי אלא במכרז סגור והסיבה העיקרית היא התקשרות לרכישת טובין או שירותים ייחודיים כמו תרופות, נסיובים, עסקת ביטוח ופרסום שמספר הספקים שיכולים להציע אותן מצומצם.

סעיף 5 - התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

פניה לבעלי מקצוע מומחים כגון רואי חשבון, עורכי דין, אדריכלים וכו' לא חייבת להתבצע כמכרז אלא כפניה לקבלת הצעות כפי שהיא מוגדרת בסעיף זה.

סעיף 6 - תנאי סף

סעיף זה מגדיר מספר תנאי סף קבועים להשתתפות במכרז ביניהם רישום תקין, עמידה בתקן הישראלי אם קיים וקיום האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. הסעיף גם מאפשר למפרסמים להוסיף תנאי סף שרלוונטיים לצרכי המכרז.

סעיף 7 - ניהול משא ומתן עם מציעים

הסעיף מסדיר את האפשרות לנהל משא ומתן עם המציעים שנמצאו מתאימים במכרז.

סעיף 8 - ועדת מכרזים

סעיף זה מגדיר מיהי ומהם תפקידיה של ועדת המכרזים.

סעיף 10 - ועדת פטור משרדית

סעיף זה מגדיר מיהי ומהם תפקידיה של ועדת הפטור המשרדית.

סעיף 14 - פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI)

סעיף קובע את התנאים לביצוע פניה מוקדמת לקבלת מידע לפני פרסום המכרז ומפרט כי מתן מענה לפניה המוקדמת לא יהווה תנאי למכרז שיבוא לאחר מכן ואף לא תהווה יתרון בנושא.

סעיף 15 - פרסום מכרז פומבי

על פי הסעיף על ועדת המכרזים לפרסם את פרטי מכרז פומבי בעיתון נפוץ בעברית ובערבית ובאתר האינטרנט זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

סעיף 16 - רשימת מציעים

ועדת המכרזים תערוך רשימת מציעים לפי תחומים, הרשימה תעודכן לפחות אחת לשנה ותהיה זמינה באינטרנט.

סעיף 16ב - ערבות

ועדת המכרזים יכולה לקבוע שההשתתפות במכרז תותנה בהפקדת ערבות.

סעיף 17 - מסמכי המכרז

מסמכי המכרז יהיו זמינים באינטרנט ככל הניתן כאשר במידה ולא ניתן יהיה אפשר להדפיסם בעלות סמלית והם יכללו את פרטי המכרז, החוזה להתקשרות, לוח זמנים, הנחיות לבחירת ההצעה הזוכה ועוד.

סעיף 18 - הגשת ההצעות

יש להגיש את ההצעות במקום שנקבע במכרז במספר העותקים שנקבע במכרז ואם לא נקבע אז יש להגיש בשני עותקים.

סעיף 19 - תיבת המכרז

ההצעות יישמרו עד לפתיחתן בתיבה נעולה ייעודית. במעמד פתיחת ההצעות ייערך לכך פרוטוקול שיכלול את מספר ההצעות שנמצאות בתיבה וזיהויין.

סעיף 20 - בדיקת ההצעות

ועדת המכרזים תבדוק את ההצעות תוך זמן סביר מפתיחת התיבה ותפסול הצעות חסרות, שגויות או שאינן תקינות.

סעיף 21 - החלטות ועדת המכרזים

לאחר ביצוע הבדיקות ועדת המכרזים תוכל להכריז על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או על אי בחירת הצעה טוב שמירה על האופציה המיטיבה עם מפרסם המכרז.

סעיף 22 - אמות מידה

סעיף זה מגדיר את אמות המידה לבחירת ההצעות הטובות ביותר וביניהן: מחיר, איכות המוצר / שירות, אמינות המציע, המלצות, דרישות מיוחדות של המפרסם ועוד.

סעיף 23 - הצעה יחידה

סעיף זה מגדיר כיצד יש להתייחס למקרים בהם יש בתיבה (או שלאחר הפסילות נותרה) הצעה אחת בלבד.

סעיף 24 - אתר אינטרנט

על הגוף הציבורי לפרסם הודעות מכח תקנות אלו גם באתר האינטרנט שלו.

סעיף 25 - פטור מחובת מכרז לעסקה במקרקעין

סעיף זה מגדיר מתי רשות מקרקעי ישראל פטורה מביצוע מכרז לעסקאות במקרקעין.

סעיף 31 - התקשרויות הנשיא, הכנסת וועדת הבחירות

הוראות החוק והתקנות יחולו גם על הנשיא, הכנסת וועדת הבחירות.

סעיף 34 - פטור ממכרז עבור חברות ממשלתיות

סעיף זה מגדיר התאמות בסעיפי הפטור ממכרז עבור חברות ממשלתיות כגון רכבת ישראל, חברת חשמל ועוד.

סעיף 39 - פטור ממכרז עבור תאגידים

סעיף זה מגדיר התאמות בסעיפי הפטור ממכרז עבור תאגידים שהוקמו בחוק.

סעיף 40ג - פטור ממכרז עבור קופות חולים

סעיף זה מגדיר התאמות בסעיפי הפטור ממכרז עבור קופות חולים.

סעיף 43 - שמירת סודיות

סעיף זה קובע כי אסור לבעל תפקיד למסור מידע אודות מכרז שפורסם או עומד להתפרסם אלא למי שרשאי לקבל את המידע.

קישור לתקנות

מצ"ב קישור לתקנות באתר נבו