מכרז כח אדם פנימי מס’ 02/2021 – מרכז מתנדבים ברשות מקומית