מכרז לאספקת חול וחצץ לתא הטמנה 192 שלב ב'+ג' באתר סילוק פסולת