מכרז מס' 14/2020 ליועצים לשימור עבור לשכות התכנון המחוזיות ומטה מינהל התכנון