מכרז 21/19 מכרז פומבי למתן שירותי הקלטת סשנים עבור רשות האכיפה והגביה