מכרז פומבי מס' 59/2020 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת טקסטיל ולאספקת כלי אצירה ייעודיים לפסולת טקסטיל