מכרז מסגרת למתן עבודות פריצה , סלילה ופיתוח דרכים ושצ"פים ברחבי העיר