פרוטוקול ועדת שלושה מיום טו' בסיוון התשפ"ב | 14.06.2022 | שירותי ניהול ופיקוח