מכרז פומבי מס' 45-2021- למתן שרותי אחסון ושינוע מטלטלין