מכרז פומבי למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות עבור המכללה האקדמית בית ברל - תשפ"ב 8