מכרז פומבי מס' 12/21 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער