מכרז פומבי מספר 21/2020 לאספקה והתקנה של טמוני קרקע לאצירת פסולת