מכרז פומבי מספר 6/2021 לחינוך בנושא איכות הסביבה וקידום קיימות בקהילה