מכרז פומבי מס' 24/2020 – אספקה והתקנת מכונות צילום, מדפסות וציוד נלווה ואחזקתם