מכרז פומבי מס' 32203- הסכם מסגרת לאספקת מצבריות למערכות האיתות והמחסומים