מכרז 18/2021 לאספקת רישוי לכלי לביצוע המרה ופעולות בין סוגי קבצים למינהל התכנון