מכרז מס' 11/2021 מכרז שירותי הפקת חיובי אגרות והיטלים וטיפול בנכסי המועצה