מכרז פומבי 8/2021 - ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים