רכישת טובין מסוגים שונים של ד"ד שאינם ניתנים למסירה/להשבה