מכרז פומבי מס' 09/2021 להפעלת מועדון מופ"ת לתושבים ותיקים ביישובי המועצה הסתייםמסתיים היום בשעה 12:00