מכרז מס' 2021/12 -למכירת מבנה/קרקע ברחוב הספיר בנימינה תנאי המכרז