מכרז כוח אדם פנימי מס’ 18/2021 – לתפקיד מזכיר/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית