פניה ליועצים להירשם למאגר בהתאם להוראות תקנה 5(א) ותקנה 3(22) לתקנות חובת המכרזים