מכרז למתן שירותי בדיקת חשבונות סופיים, בדיקת בקשות לשינויים ובדיקת כמויות