מכרז מס' 5/2021 למתן שירותים הנדסיים ומקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בנייה לוועדה מחוזית ורשות הרישוי של מחוז מרכז