למתן שירותי בקרת אומדנים, מסמכי מכרז וחשבונות חלקיים עבור חברת נת"ע