מכרז פומבי מס' 584/22 – בקרה וניהול מרחוק של מקלטים עירוניים